Nhà thầu nào phải xin giấy phép hoạt động xây dựng?

Các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực sau thì phải xin giấy phép hoạt động xây dựng:


Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Tùy thuộc vào quy mô, đặc tiểm của dự án, Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là:


Thủ tục xin giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

1. Nơi nộp hồ sơ: Tùy vào đặc điểm, quy mô, tính chất của dự án mà thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng là khác nhau.


Giấy ủy quyền hợp pháp của nhà thầu Phụ lục số 03

Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 3 được ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BXD


Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng Phụ lục 02

Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu tại Phụ lục số 2 được ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BXD


Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng Phụ lục 01

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BXD


Trường hợp nhà thầu bị thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng

Trường hợp nhà thầu nước ngoài bị thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng:

- Không khắc phục các vi phạm sau khi đã có văn bản yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan từ 2 lần trở lên.


Trường hợp không được cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài không được xét cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam khi:

- Không sử dụng thầu phụ Việt Nam theo hồ sơ đã được cấp giấy phép hoạt động xây dựng trước đó.


Những điều cần lưu ý khi xin giấy phép hoạt động xây dựng

Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng với nhà thầu nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng với nhà thầu nước ngoài gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo mẫu