Trình tự thành lập trung tâm tin học

Cá nhân muốn thành lập trung tâm tin học cần đáp ứng các điều kiện thành lập về cơ sở, người quản lý và người trực tiếp giảng dạy. Khi đáp ứng được các điều kiện, chủ cở sở chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm tin học.


Điều kiện thành lập trung tâm tin học

Việc thành lập trung tâm tin học phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở, người quản lý cũng như người trực tiếp giảng dạy.


Trình tự đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm

Đối với những thực phẩm phải đăng ký nội dung quảng cáo, cơ sở kinh doanh, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo.


Các thực phẩm phải đăng ký nội dung quảng cáo?

Trước khi quảng cáo một số loại thực phẩm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật.


Thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Nhà nước thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu về thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, trừ một số thực phẩm được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.


Thủ tục xin giấy chứng cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.


Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến

Trong sơ chế, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm; cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm


Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải được tiến hành công bố trước khi đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường theo quy định của Luật an toàn thực phẩm 2010


Thủ tục công bố chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải được tiến hành công bố trước khi đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường


Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng